Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

PRZEBUDOWA STAROMIEJSKIEGO RYNKU W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE DARŁOWO

 

Obszar objęty Projektem zlokalizowany jest na terenie Starego Miasta Darłowo.
Rynek Staromiejski ujęty jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren o symbolu A1U. Jest to teren jak wspomniano wyżej będący
częścią średniowiecznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego decyzją nr 204 z dnia 22 września 1959 r. „objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy teren objęty jest strefą ‘’W II” częściowej ochrony stanowisk archeologicznych’’.
Obszarem rynku w Darłowie jest przestrzeń o pow. 0,55 ha. Jego historyczny obrys stanowią elewacje pierzejowe zabudowy kamienicowej:

 1. od południa kamieniczkami ul. Powstańców Warszawskich nr 7 oraz Plac Kościuszki nr 16 – 11
 2. od wschodu kamieniczkami ul. Powstańców Warszawskich nr 52 - 58
 3. od północy kamieniczkami pl. Kościuszki nr 1- 8
 4. od zachodu budynkiem ratusza (pl. Kościuszki nr 9)

Obszar ten zajmują chodniki przed kamienicami, ulice oraz obszerny plac pomiędzy nimi. W jego obszar wchodzą także wszystkie drobne
elementy budynków wychodzące poza linię elewacji, takie jak schody wejściowe, zejścia do piwnic i murki je osłaniając, studzienki okien piwnicznych itp.
Najistotniejsze elementy kształtujące obraz rynku to elewacje kamienic tworzące pierzeje placu. Ich specyfiką są mocno wychodzące przed lico elewacji schody często o wielu stopniach. Charakterystyczne dla darłowskiego rynku jest również jego duże nachylenie w kierunku południowo zachodnim, wynoszące ok.2,5 m.
Zabudowę Placu i ciągów pieszych stanowią budynki mieszkalne, administracyjne, usługowo – handlowe, kościół, szkoła.
Plac Kościuszki posiada nawierzchnię z trylinki betonowej i kostki brukowej kamiennej, ul Powstańców Warszawskich, przyległa do rynku i przebudowywana w ramach Projektu wykonana jest  z nawierzchni bitumicznej z chodnikiem z płytek betonowych .
Na Placu Kościuszki istnieją drzewa i krzewy w pasach zieleni i przy fontannie.
Obiekty objęte ochroną konserwatorską w strefie lub sąsiedztwie obszaru rynku:

 1. ratusz miejski;
 2. fontanna;
 3. kamienice starego miasta o wartości zabytkowej oraz kulturo – krajobrazowej, stanowiące pierzeje rynkowe.

Na obszarze Projektu występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne. Istniejące uzbrojenie w pasie drogowym to:

 1. sieć wodociągowa;
 2. kanalizacja sanitarna;
 3. sieć gazowa;
 4. kable energetyczne;
 5. kable telekomunikacyjne;
 6. kable telewizji kablowej
 7. ciepłociąg;

Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki zakłada uporządkowanie geometrii pasów zieleni z zachowaniem istniejących drzew z możliwością nowych nasadzeń, likwidację istniejących pasów zieleni w obrębie samego placu, wykonanie nowej nawierzchni placu, likwidację istniejących ograniczeń w dostępie do fontanny, jej większe wyeksponowanie oraz przebudowę chodnika i pochylni dla niepełnosprawnych przed Urzędem Miejskim.
Przyjęte rozwiązania w zakresie przebudowy Placu Rynkowego wraz z projektowanymi elementami małej architektury, nadają mu nowy charakter i wkomponowują go w historyczne otoczenie. Elementem dodatkowym na placu będzie pokazanie obrysu fundamentów obiektu będącego ratuszem miejskim, którego istnienie stwierdzono w czasie sondażowych badań archeologicznych.
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni placu, układu i zagospodarowania uwzględniono jego funkcję i formy walorów użytkowych na imprezy okolicznościowe, imprezy muzyczne, kiermasze itp.
W ramach zadania ujęto również przebudowę istniejących ciągów pieszych przy kościele. Ich przebudowa polegała będzie na zastosowaniu takich samych materiałów jak na przylegającym do kościoła Placu T. Kościuszki.
Niwelety projektowanego placu (w tym ulic do niego przyległych będących elementem projektowanego Rynku, po przebudowie zamkniętych dla ruchu samochodowego) dostosowano do istniejących z bardzo małymi niezbędnymi korektami, wynikającymi z usunięcia lokalnych nierówności. Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki realizowana będzie jako konsekwencja zmian konstrukcji nawierzchni wynikających z złego stanu w podstawowej jej części, chęci jego rewaloryzacji miejsca i nadania mu funkcji turystycznych.
Projektowana nawierzchnia jezdni  z kostki granitowej ciętej 17/20 cm (podsypka cementowo – piaskowa). Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnia chodników z płyt kamiennych 100x70x7 cm oraz z kostki ciętej  8/11 cm.
Projektowana nawierzchnia placu z płyt kamiennych 50x50x7 cm oraz kostki granitowej ciętej 8/11 cm;
Projektowana nawierzchnia chodnika przy ratuszu oraz Kościele z kostki granitowej ciętej 8/11 cm;
Opaska z kamienia łupanego wskazująca zarys średniowiecznego ratusza.
(podsypka cementowo – piaskowa), podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego.
Ograniczeniem jezdni będzie krawężnik kamienny, granitowy cięty, nowy o wym. 15x30x100 cm ustawiony na 5 cm podsypce cementowo pisakowej i ławie betonowej z oporem, beton – B 10. Światło krawężnika h = 2 cm.
Drzewa, krzewy i trawniki występujące na terenie Placu Rynkowego przed urzędem pozostają a istniejące pasy zieleni na terenie samego placu zostaną zlikwidowane.
Jako odwodnienie nawierzchni wód opadowych przyjęto już istniejące wpusty deszczowe (do przebudowy) oraz zaprojektowano nowe wpusty deszczowe do których wody opadowe doprowadzono za pomocą spadków poprzecznych  i podłużnych poprzez ścieki uliczne i ścieki przykrawężnikowe (z kostki granitowej 8/11 cm. Szerokość ścieków 50 i 60 cm).
Rozwiązanie techniczne odprowadzenia wód opadowych uwarunkowane jest ukształtowaniem terenu i istniejącą infrastrukturą wzdłuż pasa drogowego i możliwością techniczną odprowadzenia wód opadowych w ramach opracowania.
Podczas realizacji projektu inne służby takiej jak MPGK oraz Zakład Gazowniczy zajmą się przebudową/remontem swoich sieci.

Zobacz ułożenie płyt

DOBÓR SŁUPÓW I OPRAW

ULICE MIEJSKIE - wokół PLACU KOŚCIUSZKI

Latarnia typu D14/04 H = 6,5 m - ART. METAL - oznacz. L1

Oprawa 1 x 150W soda, FREESIA asymetryczna - THORN

PLAC KOŚCIUSZKI

Latarnia typu D6a/1/5 z wys. poczwórnym R41 H = 5 m - ART. METAL - oznacz. L3

Oprawa 100W soda x 4 - FREESIA symetryczna THORN

OŚWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

Oprawa - naświetlacz chodnikowy asymetryczny MICA B MINI 70W metalohalogen -THORN.

PLAC KOŚCIUSZKI

Latarnia typu D6a/1/5 z wys. poczwórnym R41 H = 5 m - ART. METAL - oznacz. L3

Oprawa 100W soda x 4 - FREESIA symetryczna THORN

Zobacz oprawy

Zobacz podświetlenie kamienic


SZAFKI ZASILANIA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

NA PLACU KOŚCIUSZKI

Dla zapewnienia bezkolizyjnego zasilania imprez okolicznościowych (festyny, kiermasze) organizowanych na Placu Tadeusza Kościuszki przewidziano zainstalowanie:

STUDNI Z CHOWANYMI ROZDZIELNICAMI ELEKTRYCZNYMI

Rozdzielnice wyposażone w zabezpieczenia i w gniazda wtykowe 1 i 3 faz. Rozdzielnice schowane będą w specjalnych studniach betonowych - na czas obsługi imprezy wyciągane są na zewnątrz przy pomocy specjalnej korby. W/w rozdzielnice w ilości 4 zlokalizowane zostaną w pasach zieleni

Zobacz mapkę

Zobacz organizację ruchu

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

  BLAD select