Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

strona głównazarządzanie projektemRPO WZfoto galerialokalizacja prac na planie miastainformacje dla prasy

Projekty RPO WZ 2007-2013 w Darłowie

INFORMACJE DLA PRASY

 

Zestawienie dotacji w ramach RPO WZ 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2007-2013
DOTACJE DLA MIASTA DARŁOWO

NUMER DZIAŁANIA 
RPO WZ

NAZWA

TYTUŁ PROJEKTU

CAŁKOWIT KOSZT REALIZACJI

KWOTA DOFINANSOWANIA

5.1.1

Infrastruktura turystyki

Budowa deptaku w Darłówku Zachodnim – ul. Władysława IV

1 495 407,75

747  703,87

5.1.1

Infrastruktura turystyki

Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo

3 290 823,93

1 645 411,97

5.1.1

Infrastruktura turystyki

Budowa promenady przy latarni morskiej w Darłówku Wschodnim

2 658 868,75

1 329 434, 37

5.1.1

Infrastruktura turystyki

Budowa infrastruktury turystycznej parku na wyspie łososiowej w Darłowie

940 413,79

470 206, 89

2.1.2

Lokalna infrastruktura drogowa

Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim – etap II

2 474 393,58

1 237 196,80

7.2

Infrastruktura sportowa

Budowa boiska sportowego w Darłowie

1 863 237,36

  931 618,69

Decyzja o dofinansowaniu projektów - RPOWZ/5.1.1/2008/1

W ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2008/1 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczył alokację na konkurs na poziomie:

- 50 480 891,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- budżet państwa – udział 15% wartości dofinansowania dla projektów, w ramach których wystąpi pomoc publiczna.

Rezerwa finansowa na odwołania została wyznaczona w kwocie 2 730 905,68 zł stanowiącej 5,41% alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2008/1.

Z uwagi na fakt, że projekty pozytywnie ocenione w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2008/1 opiewają łącznie na kwotę dofinansowania (EFRR) 53 760 203,24 zł, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 lipca 2009 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2008/1 o kwotę w wysokości 6 010 217,92 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Dnia 31 lipca Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania 19 projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2008/1 Infrastruktura turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na kwotę 193 928 128,82 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 166 974 493,27 zł). Łączna wartość dofinansowania projektów wynosi 55 836 723, 49 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 53 760 203,24 zł,

- z Budżetu państwa – 2 076 520, 25 zł.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły właściwe dla konkursu kryteria oceny określone przez Instytucję Zarządzającą. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ostateczna punktacja stanowi sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

 

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu RPOWZ/5.1.1/2008/1 RPO WZ

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2008/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 04 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2008/1 – Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łącznie na konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2008/1 przeznaczono 101 911 500,00 PLN, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 101 911 500,00 PLN

Dnia 4 sierpnia 2009 r. określono rezerwę finansową celem zapewnienia środków finansowych na procedurę odwoławczą w wysokości 5% wartości alokacji przeznaczonej na konkurs. Kwota przeznaczona na rezerwę finansową wyniosła 5 095 575 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W ramach Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dofinansowania 29 projektom w wysokości 40 831 886,88 zł.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły właściwe dla konkursu kryteria oceny określone przez Instytucję Zarządzającą. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ostateczna punktacja stanowi sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

W związku z tym, iż pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę dofinansowania niższą niż dostępna w ramach konkursu RPOWZ/2.1.2/2008/1 alokacja finansowa, wszystkie projekty pozytywnie ocenione otrzymały dofinansowanie. W ramach procedury selekcji projektów nie utworzono zatem listy rezerwowej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowaniu.

 

Lista rankingowa do dofinansowania

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1583/09 z dnia 10 listopada 2009r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 – Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/7.2/2009/1 wynosiła:

- 13 090 385,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/7.2/2009/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosi:

- 11 956 767,41 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 26 393 594,60 zł, a wartość wydatków kwalifikowanych 22 983 726,76 zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/7.2/2009/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskały dofinansowania tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowaniu.

 

Lista projektów tworzących listę rezerwową w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1.

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1.

 

Budowa strony współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt i realizacja: SAGITTARIUS, info.darlowo.pl
Fot. Krzysztof Subicki