strona głównafoto galerialokalizacja prac na planie miasta

Projekty NPPDL w Darłowie

 

NPPDL W DARŁOWIE

 

Projekt, który zamierza zrealizować miasto Darłowo polega na przebudowie ul. Słowiańskiej w Darłowie. Ulica zlokalizowana jest w ścisłym centrum  turystycznej  dzielnicy miasta: Darłówko Wschodnie.  Droga przebiega wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego, w odległości około 100 m. Długość ulicy będącej przedmiotem wniosku wynosi 891 m. Ulica Słowiańska łączy główne ulice Darłówka Wschodniego: ulicę Conrada (droga wojewódzka nr 205) z Aleją Jana Pawła II, wybudowaną w roku 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2004-2006.
Ulica Słowiańska krzyżuje się z ulicami: Jagiellońską, Piastowską i czterema dojściami do plaży.

Na zdjęciu poniżej przedstawiono lokalizację drogi:

 • kolorem żółtym zaznaczono ul. Słowiańską (droga nr 0820BA);
 • kolorem czerwonym zaznaczono łączącą się z ulicą Słowiańską drogę wojewódzką  nr 205;
 • kolorem czarnym zaznaczono Aleje Jana Pawła II;

Zobacz zdjecie

W stanie istniejącym ulica posiada:

 • nawierzchnię bitumiczną, z licznymi popękaniami (80% powierzchni), ubytkami spowodowanymi brakiem odpowiedniego odwodnienia ulicy. Teren objęty projektem jest stosunkowo płaski, w związku z czym nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie ścieków. W podłoży gruntowym terenu zalegają grunty organiczne (namuły i torfy) oraz aluwialne osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne nawodnione. Woda gruntowa występuje na głębokości 1,1 m p.p.t.
  Zobacz zdjecie
  Zobacz zdjecie
 • do ulicy Jagiellońskiej po lewej stronie jezdni występuje parking o   nawierzchni z popękanych płyt ażurowych;
  Zobacz zdjecie
  Zobacz zdjecie
 • po stronie prawej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z ul. Jagiellońską  znajduje się chodnik z kostki brukowej betonowej;
 • na kolejnym odcinku do skrzyżowania z ulicą Piastowską znajduje się prawostronny chodnik z płyt chodnikowych 50x50cm;
 • na odcinku od ulicy Piastowskiej do końca występuje lewostronny pas postojowy z popękanych płyt ażurowych oraz prawostronny chodnik z płyt chodnikowych 50x50 cm. Stan nawierzchni chodnika tylko na odcinku o nawierzchni z kostki brukowej betonowej jest w dobrym stanie technicznym. Płyty ażurowe wbudowane w miejsca postojowe oraz płyty chodnikowe są zklawiszowane i popękane.
  Zobacz zdjecie

W pasie drogowym ulicy słowiańskiej występuje infrastruktura techniczna: gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne i elektryczne.

Obecnie   odwodnienie ul. Słowiańskiej odbywa się poprzez wpusty uliczne do kanalizacji ogólnospławnej. Ostatnie 100 mb drogi nie posiada w ogóle kanalizacji deszczowej.
Podczas opadów deszczu 60% powierzchni jezdni ulega zalaniu wraz z pozostawieniem na okres do 3 dni dużych zastoin wody.
W okresie zimowym woda deszczowa zamarza powodując szybszą degradację nawierzchni.

Zobacz zdjecie z dnia 8 lipca 2009 roku o godz. 12:20

Istniejące oświetlenie ulicy jest niewystarczające w stosunku do potrzeb użytkowników drogi, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

Stan projektowany:
Przebudowa ulicy Słowiańskiej ma na celu poprawę stanu nawierzchni i przystosowanie parametrów geometrycznych do obecnych przepisów oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej (budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego).

Jezdnia w planie

Ze względu na poprawę parametrów technicznych nawierzchni oraz zmianę geometryczną i rodzaj nawierzchni (kostka betonowa ulepszona grysem bazaltowym)  rozbiórce  ulegnie cała istniejąca  konstrukcja jezdni oraz chodników w pasie drogowym ul. Słowiańskiej . Zaprojektowano jezdnię o długości 891 m o zmiennej szerokości jezdni od 5,0m do 5,5m. Przy krawędzi jezdni w zależności od spadku poprzecznego jezdni występuje rynsztok  o szerokości 0,25m.
Na całej długości ulicy występuje chodnik o szerokości od 1,5 do 4,0m oraz jednostronny ciąg pieszo rowerowy o szer. 3,0-3,5m
Projektowane pasy postojowe dla pojazdów osobowych znajdują się przy krawędzi jezdni na odcinkach:
- od km 097,28 do 218,28 lewostronny o szer. 2,5m
- od km 490,65 do 683,05 prawostronny o szer. 2,25m
Na początku opracowania po lewej stronie jezdni zaprojektowano zatokę autobusową o łącznej długości 56m i szerokości 2,5m.
Na całej długości ul. Słowiańskiej występuje łącznie 10 zjazdów indywidualnych, 5 zjazdów publicznych oraz 2 skrzyżowania.

Przebieg ulicy w planie przedstawia się następująco (w nawiązaniu do przyjętego kilometrażu lokalnego):

 • Km 0+000,00 – Początek opracowania ul. Słowiańska
 • Km 0+008,83 – Początek robót
 • Km 0+032,78 – początek zatoki autobusowej
 • Km 0+042,80 – Lewostronny wjazd na teren wew.
 • Km 0+234,15 – zjazd lewostronny, wyokrąglenia R=4,0m
 • Km 0+258,48 – skrzyżowanie z ul. Jagielońską, wyokrąglenia R=6,0m
 • Km 0+313,23 – początek prostej przejściowej L=25,0m
 • Km 0+338,23 – Koniec prostej przejściowej, początek łuku kołowego R=100,0m; φ=27,78g; T=22,17m; WS=2,43m; ł=43,64m
 • Km 0+381,87 – Koniec łuku kołowego, początek zmiany pochylenia poprzecznego jezdni
 • Km 0+406,87 – przekrój daszkowy jezdni
 • Km 0+431,87 – przekrój jednostronny jezdni, koniec prostej przejściowej
 • Km 0+445,41 – skrzyżowanie z ul. Piastowską, wyokrąglenia R=7,0m
 • Km 0+461,05 – wjazd publiczny na „Plażę nr III”
 • Km 0+504,06 – załamanie osi trasy φ=1,13g
 • Km 0+611,92 -  załamanie osi trasy φ=0,69g
 • Km 0+692,32 – wjazd na dz. nr 26/6
 • Km 0+700,52 – wjazd publiczny na „Plażę nr II”
 • Km 0+722,29 – załamanie osi trasy φ=0,95g
 • Km 0+789,35 – załamanie osi trasy φ=4,13g
 • Km 0+813,32 – wejście na „Plażę nr I”
 • Km 0+818,76 - początek łuku kołowego R=40,0m φ=34,66g; T=11,17m; WS=1,53m; ł=21,78m
 • Km 0+840,54 – Początek prostej przejściowej L=25,0m
 • Km 0+865,54 – koniec prostej przejściowej – przekrój daszkowy
 • Km 0+890,54 – Koniec przebudowy ul. Słowiańskiej

Profil podłużny

Ze względu na płaskie ukształtowanie terenu oraz istniejącą  jezdnię przyjęto na całym odcinku ulicy minimalne spadki podłużne o wartościach od 0,27 do 0,47%. Projektowana niweleta do istniejącej waha się od +0,16 do – 0,13m. Na początku  opracowania oraz końcu opracowania niweleta nawiązana jest do istniejącej jezdni.
 Przekrój poprzeczny
W przekroju poprzecznym ulicy Słowiańskiej przyjęto spadki jezdni daszkowe o wartości 2% oraz jednostronne także o wartości 2%. Chodniki, pasy postojowe oraz zatokę autobusową zaprojektowano o spadku 2% w kierunku jezdni (z wyjątkiem ciągu pieszo rowerowego na początku opracowania po lewej stronie). Ze względu na założenia otrzymane od inwestora o zaprojektowaniu ulicy o jak najmniejszych utrudnieniach i barierach technicznych (wystające krawężniki) dla pieszych i niepełnosprawnych zaprojektowano, iż na większości ulicy krawędzią oddzielającą jezdnie od chodnika będzie rynsztok lub krawężnik wtopiony o wysokości w świetle +4cm. Na przejściach dla pieszych wysokości krawężnika wtopionego w świetle wynosi +2cm.

Projektowane przekroje poprzeczny ulicy w nawiązaniu do przyjętego kilometrażu lokalnego:

 • od początku opracowania do pierwszego przejścia dla pieszych Km 0+023,78 krawężnik drogowy o wys. w świetle +12cm
 • od przejścia dla pieszych do początku wyokrąglenia wjazdu na teren wew. - obustronny krawężnik o wys. w świetle +4cm (na przejściu dla pieszych +2cm)
 • na dalszym odcinku krawężnik zanika po prawej stronie do skrzyżowania z ul. Jagielońską, krawędzią oddzielającą jezdnię od chodnika po obu stronach będzie rynsztok. Po lewej stronie krawężnik biegnie za zatoką autobusową oraz pasem postojowym odzielając je od chodnika. 
 • od skrzyżowania z ul. Jagielońską do skrzyżowania z ul. Piastowską krawężnik wraz z rynsztokiem biegnie przy krawędzi jezdni oddzielając ją od chodnika i ciągu pieszo rowerowego.
 • od km 0+325,73 do Km 0+381,87 rynsztok zanika ze względu na zmianę pochylenia poprzecznego jezdni.
 • od km 0+438,30 rynsztok po lewej stronie jezdni zanika ze względu na zmianę pochylenia poprzecznego jezdni.
 • od skrzyżowania z ul. Piastowską krawężnik z lewej strony biegnie za ciągiem pieszo- rowerowym, pasem dzielącym jezdnie od ciągu pieszo rowerowego będzie rozwiązanie kolorystyczne nawierzchni (odrębne opracowanie). Po prawej stronie jezdni krawężnik biegnie do Km 0+490,65 przy krawędzi jezdni następnie przechodzi za pas postojowy oddzielając go od chodnika
 • od km 0+788,00 rynsztok po prawej stronie jezdni zanika. Od Km 0+788,00 Krawężnik po prawej stronie przechodzi z za pasa postojowego w pas krawędzi jezdni oddzielając ją od chodnika .
 • od km 840,54 krawężnik biegnie obustronny przy krawędzi jezdni.

Nawierzchnia 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430:

 1. Kostka betonowa ulepszona grysem bazaltowym;
 2. Podsypka cementowo- piaskowa gr. 5cm
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
 4. Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm 

Konstrukcja nawierzchni na wjazdach, pasie postojowym 

 1. Kostka betonowa ulepszona grysem bazaltowym gr. 8cm
 2. Podsypka cementowo- piaskowa gr. 5cm
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
 4. Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm

Przyjęta konstrukcji chodnika

 1. Kostka betonowa ulepszona grysem bazaltowym gr. 6cm
 2. Podsypka cementowo- piaskowa gr 5cm
 3. Warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10cm

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy zaprojektowano zgodnie z:

 • Warunki techniczne na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miejski w Darłowie z dnia 2007-06-02 znak GKM-HI-7633/29/2007
 • Rozporządzenie M.G.P. i B.z dnia 14. 12 1994r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst ujednolicony( Dz.U.Nr 75/02 i 109./04 )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz,.U. Nr 97/2001 poz.1055).
 • PN - 92/M -34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze . Próby rurociągów"
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 02.04 2001 Dz. U Nr 38/2001
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07. 2003  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 / 2003)

Teren objęty projektem obejmuje przebudowę ulicy Słowiańskiej łącznie z kanalizacją deszczową podczyszczania wód opadowych i przepompownią. Ulice Jagiellońską tylko w zakresie niezbędnym do wykonania kanału tłocznego odprowadzającego wodę deszczowąz pompowni do kanału grawitacyjnego w tej ulicy.
Na podczyszczalnię  składa się osadnik piasku i lamelowy separator substancji ropopochodnych .Wody opadowe z ulicy, systemem kanałów grawitacyjnych spłyną do podczyszczali  skąd zostaną przepompowane  do istniejącego kantalu w ul Jagiellońskiej.
Kolektor główny prowadzący ścieki do  przepompowni biegnie wzdłuż ulicy Słowiańskiej. Przepompownia wraz urządzeniami podczyszczającymi zlokalizowano na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.
Kanały uliczne i kolektory  zostaną wykonane z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy <D 315mm   kielichowych klasy N 8 o jednorodnym przekroju ścianek (lite).
Podejścia do wpustów ulicznych i przyłączy domowych z rur jak wyżej lecz o średnicy <D 200mm.
Studzienki rewizyjne przelotowe - prefabrykowane PVC lub PE nie przełazowe o średnicy 425mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego
Studzienki rewizyjne połączeniowe i przelotowe w miejscach połączenia z kanałami bocznymi, żelbetowe o średnicy 1200mm z osadnikiem piasku i pierścieniem odciążającym lub stożkiem redukcyjnym przystosowanym do wbudowania w jezdnie o dużym obciążeniu kołowym ,z wlazłem żeliwnym typu ciężkiego
Studnia rozprężne o średnicy 1200mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.
Studzienki wpustów ulicznych betonowe o średnicy 500mm z pierścieniem odciążającym i krata żeliwną o wymiarach 600 x 480mm
Kanał tłoczny z rur polietylenowych SRD 17 PN10
Osadniki piasku i separatory substancji ropopochodnych prefabrykowane, wykonane jako kompletne urządzenia do wbudowania w grunt. Będą to studnie podziemne, z kręgów żelbetowych zabezpieczonych przed przenikaniem wody gruntowej lub polimerobetonowych z kompletnym wyposażeniem technologicznym, przykryciem płytami nadstudziennymi nieprzejezdnymi.
Piaskownik, separator substancji ropopochodnych i przepompownie zaprojektowano jako prefabrykowane, wykonane w formie kompletnych urządzenia do wbudowania w grunt. Będą to studnię podziemne, z kręgów polimerobetonowych. W przypadku przepompowni zostanie ona wyposażona w dwie pompy z kompletnym uzbrojeniem technologicznym, przykryciem płytą z tworzywa sztucznego ora szafką sterowniczą.  Zakres wydajności przepompowni P-I ; Qmin - 10 dm3/ sek, Qmax. -100 dm3/ sek

Oświetlenie

Oświetlenie ul. Słowiańskiej zaprojektowano zgodnie z:

 • Normy PN-EN 13 201:2005, PN-76/E-05125, PN-EN 60598-1:2001/A12:2003,
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r. Dz. U. Nr 81.

Dane szczegółowe:

 • szafka oświetleniowa SO-411- 1 szt.
 • słup Artmetal typu LI 4/05 L=8m na fundamencie bet. F-150
  1x oprawa Dawid 05 70W  - 72kpl.
 • słup Artmetal typu LI 5/05 L=8m na fundamencie bet. F-150
  2x oprawy Dawid 05 70W  - 5kpl.
 • projektowany kabel YKY 4x16mm2 l=2749m.

Zasilanie przepompowni

 • złącze kablowe ZKP-2/2P OT zasilane z proj. złącza ENERGA ZKP-3/1P kablem YAKY 4x70mm2 l=85m.

Sieć kablowa oświetleniowa 0,4kV.

Dla oświetlenia ulicy Słowiańskiej projektuje się słupy Artmetal typu L14/05 L=8m na fundamencie bet. F-150 1 oprawa Dawid 05 70W - 72kpl. oraz słupy Artmetal typu LI 5/05 L=8m na fundamencie bet. F-150 2 oprawy Dawid 05 70W- 5kpl. Zasilane z projektowanej szafki oświetleniowej SO-411 ustawionej przy dz. nr 35. Szafka oświetleniowa  zasilana będzie z  z proj. złącza ENERGA ZKP-3/1P kablem YAKY 4xl20mm2 l=195m. Jako sterowanie zastosowano zegar astronomiczny. Do zasilania słupów oświetleniowych zastosowany zostanie  kabel YKY 4x16mm2 l=2749m.
Sieć oświetleniową została zaprojektowana w układzie TN-C, gdzie przewód PEN pełni równocześnie dwie funkcje: przewodu PE oraz przewodu neutralnego N. W projektowanym układzie zasilania sieci oświetlenia zastosowano jako system ochrony od porażeń SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W/G PN-IEC 60364-1-41. Ochronie dodatkowej podlegają części metalowe słupa i szyna PEN, dodatkowo słupy zostaną uziemione, na całej trasie (przewidziano ułożenie w wykopie kablowym uziomu powierzchniowego z drutu d:8mm lub bednarki FeZn 20x4mm).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 973 486 ZŁ
DOTACJA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011: 1 486 743 ZŁ (50%)
OKRES REALIZACJI: MARZEC – CZZERWIEC 2010.

 

 

Projekt i realizacja: SAGITTARIUS, info.darlowo.pl
Fot. Krzysztof Subicki