Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim – etap II

 

Opis funkcjonalności rozwiązań zastosowanych w projekcie.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dla projektu, w wyniku jego realizacji:

Ulica Plażowa

Posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm o szerokości 5,0m na całym odcinku opracowania. Przy krawędziach jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wymiarze w świetle 4cm, a na przejściach dla pieszych o wymiarze w świetle 2cm.
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku. Szerokość chodnika po stronie lewej  wynosić będzie  od 2,8m do 3,6m na odcinku od początku opracowania do Hm 228,00, na dalszym odcinku występować będzie opaska do granicy działki pasa drogowego o szerokości około 1,5m. Po stronie prawej chodnik posiadać będzie szerokości 2,0m do Hm 232,00, a na dalszym odcinku  występować będzie opaska do granicy działki pasa drogowego o szerokości około 1,0m.
Wzdłuz ulicy zaprojektowan zatoki postojowe o szerokości 2,5m na długości 76,5m oraz 63,5m.  
Spadek poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2% na odcinku od początku opracowania do Hm 193,00m, następnie zaprojektowano 25m odcinek prostej przejściowej i do końca opracowania spadek będzie  jednostronny. Nawierzchnia chodnika oraz miejsc postojowych zaprojektowana jest ze spadkiem w strone jezdni o wartości 2%.
Niweleta terenu została dopasowana do stanu istniejącego, spadki podłużne zaprojektowano jako minimealne 0,3-0,4% na odcinku od początku opracowania do Hm 187,06m, natomiast na dalszym spadek podłużny wynosi od 2,3 do 4,8%. Zaprojektowano łuki pionowe w Hm 201,00 oraz Hm 262,5 o wartości promienia 1000m.
Na skrzyżowaniu z ul. Władysława IV zaprojektowano wyokrąglenia o promieniu 8 i 26m, natomiast na następnych skrzyżowaniach i zjazdach zaprojektowano wyokrąglenia o wartości 4,6 i 8m oraz metrowe skosy.
Na odcinku niwelety gdzie występują minimalne spadki podłużne zaprojektowano ścieki z kostki betonowej o szerokości 0,2m obniżone od nawierzchni jezdni o 2cm.

Ulica Władysława IV

Posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm o      szerokości 5,5m na całym odcinku opracowania. Przy krawędziach jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wymiarze w świetle 12cm, a na przejściach dla pieszych o wymiarze w świetle 2cm.
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku. Szerokość chodnika od 2,5m do 5,0m
Spadek poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2% na odcinku od  początku opracowania do Hm 201,50m, następnie zaprojektowano 20m odcinek prostej przejściowej na której spadek jezdni przejdzie jako jednostronny oraz nastąpi poszerzenie jezdni o 1m. Nawierzchnia chodnika zaprojektowano  ze spadkiem w stronę jezdni o wartości 2%.
Niweleta terenu została zaprojektowana po istniejącym terenie, padki podłużne zaprojektowano jako minimalne 0,3-0,35% na całym odcinku opracowania. W związku z tym zaprojektowano na całym odcinku ścieki z kostki betonowej o szerokości 0,2m obniżone od nawierzchni jezdni o 2cm.
Wyokrąglenia na skrzyżowanich i zjazdach zaprojektowano o wartości łuku 4,5,6,8 i 26m oraz metrowe skosy.

Ulica Wilków Morskich

Posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm o  szerokości 6,0m na całym odcinku opracowania. Przy krawędziach jezdni  zaprojektowano krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wymiarze w świetle 12cm, natomiast na zjazdach zaprojektowano krawężniki najazdowe o wysokości w świetle 4cm, a na przejściach dla pieszych o wysokości w świetle 2cm.
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku. Szerokość chodnika zaprojektowano     po stronie lewej o szer. 2,0m natomiast przy zatoce autobusowej do granicy działki pasa drogowego. Po stronie prawej zaprojektowano chodnik o szerokości 3,0m
Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostrony o wartości 2% na całym odcinku opracowania. Nawierzchnia chodnika  zaprojektowana została ze spadkiem w stronę jezdni o wartości 2%.
Niweleta terenu została dopasowana do stanu istniejącego, spadki podłużne zaprojektowano o wartości 0,3% na całym odcinku opracowania. W związku z tym zaprojektowano ścieki z kostki betonowej o szerokości 0,2m obniżone od nawierzchni jezdni o 2cm.
Na skrzyżowaniu z ul. Kotwiczną zaprojektowano wyokrąglenia o wartości łuku 8 i 12m, na zjazdach zaprojektowano wyokrąglenia 4m.

Ulica Kotwiczna

Posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm o  szerokości 5,0m na całym odcinku opracowania. Przy krawędziach jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wysokości w świetle 12cm. Wzdłuż miejsc postojowych oraz zjazdów krawężnik należy ustawić o wymiarze w świetle 4cm.
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku. Szerokość chodnika po stronie lewej     wynosi 2,0m, a na odcinku od końca miejsc postojowych do końca opracowania chodnik sięgać będzie do granicy pasa drogowego. Po stronie prawej chodnik zaprojektowano o szer. 2,0m, natomiast na odcinku gdzie pas drogowy się zwęża występować będzie  opaska. Wzdłuż ulicy zaprojektowano zatoki postojowe o szerokości 7,0m na długości 42,1m.
Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny na całym odcinku opracowania. Nawierzchnia chodnika oraz miejsc postojowych zaprojektowana jest ze spadkiem w strone jezdni o wartości 2%.
Niweleta terenu została dopasowana do stanu istniejącego, spadki podłużne zaprojektowano o wartości 0,5% na całej długości opracowania.
Na skrzyżowaniu z ul. Wilków Morskich zaprojektowano wyokrąglenia o promieniu 8 i 12m, natomiast na skrzyżowaniu z odnogą ul. Kotwicznej o wartości 3m.
Nawierzchnię pętli autobusowej zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm.
Przebudowana zatoka autobusowa przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz bezpieczeństwa osób, które korzystają z komunikacji zbiorowej (BUS, PKS np. na linii Wrocław – Darłowo- Wrocław – w okresie wakacji).
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku. Szerokość chodnika zaprojektowana została do granicy działki pasa drogowego.
Szerokość jezdni wynosi 7,0m. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o wartości 2%. Przy krawężniku zaprojektowano ściek uliczny o szerokości 0,2m  obniżone od nawierzchni jezdni o 2cm.
Odnogę ul. Kotwicznej zaprojektowano o szerokości 3,5m z kostki betonowej gr. 8cm.
Przy krawędziach jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o wymiarze w świetle 4cm. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o wartości 2% na calej długości opracowania.
Odwodnienie ulic odbywać się będzie do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej – kanały z rur PCV o różnej średnicy (szerzej opisanej w pkt. 1.2.4.2 niniejszego studium wykonalności).
Wykonanie odwodnienia ulic doprowadzi do likwidacji problemu występującego w stanie istniejącym – zastoiny wody deszczowej powodujące spadek bezpieczeństwa, utrudniające ruch pojazdów oraz pieszych.
Oświetlenie ulic odbywać się będzie za pomocą nowowybudowanych punktów oświetleniowych – 48 sztuk. (szerzej opisanej w pkt. 1.2.4.2 niniejszego studium wykonalności).
Oświetlenie przyczyni się do zwiększenia widoczności, co doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników ulic Plażowej, Władysława IV, Wilków Morskich oraz Kotwicznej.

Rozwiązania techniczne dostosowane zostały do założonych celów projektu. W pierwszej kolejności doprowadzą do polepszenia stanu dróg/, co w dalszym okresie skutkować będzie zmniejszeniem ilości wypadków drogowych bądź kolizji drogowych.

Zastosowane materiały oraz technologie gwarantują zachowanie optymalnych zabezpieczeń dla uczestników ruchu turystycznego poprzez:

1. likwidacja wysokich krawężników na zjazdach;
2. zastosowana kostka brukowa / bezfugowa / - powoduje zmniejszenie urazów stawów skokowych dla uczestników korzystających z infrastruktury towarzyszącej- chodnik.
3. zastosowanie do produkcji kostki brukowej materiałów najwyższej jakości zdecydowanie wydłuża jej żywotność – mniejsza ilość złuszczeń czy też wykruszeń nawierzchni;
4.zmianę kierunku odprowadzenia wód opadowych co jest głównym założeniem realizowanego przedsięwzięcia, zapewniającym likwidację miejsc zastoin wody na jezdni. (w stanie istniejącym – brak odwodnienia ulic powoduje zalewanie terenów przyległych bądź umożliwia komunikację samochodową)
Zastosowanie kostki z polbruku typu Semmelrock prowadzić będzie ponadto do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy Miasta Darłowo.

Wskaźnik produktu:
Długość przebudowanych dróg gminnych: 0,795 km
Liczba wybudowanych miejsc postojowych: 44
Liczba przebudowanych zatok autobusowych: 1
Długość przebudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: 48

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select