Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

Budowa boiska sportowego w Darłowie

 

Inwestycja zakłada budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach   68/105m z opaskami: po krótszej krawędzi 3m, po dłuższej 2m o nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boiska piłkarskiego o mniejszych gabarytach z nawierzchnia z trawy naturalnej o znacznym stopniu degradacji. W skład inwestycji wchodzi:
-budowa podbudowy pod nowa nawierzchnię
-ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej
-drenaż boiska do piłki nożnej
-odwodnienie korytkami muldowymi,
-budowa chodników z obrzeżami betonowymi 8/30cm
-budowa terenów z zielenią niską
-budowa ogrodzenia o wys. 4m,
-budowa piłkochwytów wys. 6m
-budowa barierek wys.1,1m
-demontaż części istniejącego ogrodzenia i barierek
-budowa oświetlenia boiska piłkarskiego oraz przesunięcie istniejących słupów oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
-wyposażenie sportowe i rekreacyjne
Teren zostanie zaopatrzony w niezbędne elementy zagospodarowania terenu takie jak dojścia i dojazdy utwardzone, ogrodzenie i bramę wjazdową, furty oraz infrastrukturę techniczną związaną z oświetleniem projektowanego boiska.
Nawierzchnia boiska do piłki nożnej 68/105m.

Opis nawierzchni boiska.

Przyjęto nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy – syntetycznej.  Są to nawierzchnie sportowe do stosowania na zewnątrz budynków, w otwartych obiektach sportowych i rekreacyjnych. Wykładziny typu -sztuczna trawa, składają się z warstwy podkładowej oraz runa z barwnych włókien z tworzyw sztucznych, imitujących trawę,
Wykładziny można układać na podłożu betonowym, asfaltobetonowym lub na „dynamicznej, podbudowie z kruszyw mineralnych. Mocowanie wykładziny polega na przyklejeniu sąsiadujących wstęg trawy wzdłuż krawędzi, do pokrytej klejem taśmy tak, aby szczelina między wstęgami nie przekraczała 4mm. Analogicznie wkleja się linie segregacyjne boisk. Ułożoną wykładzinę stabilizuje się przez zasypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 - 0,8 mm oraz granulatem gumowym SBR o granulacji 0,5 - 2,5 mm w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta wykładziny. Stosowany będzie  granulat pierwotny- tzn. nie pochodzący z recyklingu.
Parametry wykładziny typu „sztuczna trawa".
Opis włókna.
-Polipropylen (PP), źdźbła proste, monofil, odporne na promieniowanie UV
-Ciężar min. 12 000 Dtex
-Grubość włókna min - 200 mikronów
-Wysokość min.: całkowita / źdźbła: 62/60 mm (+/- 5 %)
-Ciężar całkowity: >/= 2700 g/m2
-Gęstość: min. 130 000 włókien / m2
Dokumenty dla nawierzchni.
-Certyfikat FIFA STAR 1 lub 2 dla obiektu wykonanego z projektowanej nawierzchni.
-Rekomendacja Techniczna ITB lub równorzędny dokument wydany przez niezależny uprawniony podmiot.
-Karta techniczna.
-Atest higieniczny PZH.
-Autoryzacja producenta nawierzchni wydana dla instalatora.
Kolorystyka boiska
-Trawa - kolor zielony
-Linie boiska, szer. 12 cm - kolor biały
Oznakowanie boiska wykonane zostanie  zgodnie z przepisami polskiego związku sportowego!
Podbudowa boiska
Przyjęto wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych łamanych:
-Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o uziarmieniu 0,075 - 5 mm - gr. 5cm
-Warstwa dolna z kruszywa łamanego o uziarmieniu 0 - 31,5 mm - gr. 15cm
-Podsypka piaskowa zagęszczona is >/= 0,97 - gr. 10cm
-Grunt rodzimy
Podbudowa wraz z nawierzchnią obramowana będzie obrzeżami betonowymi prefabrykowanymi - korytkami muldowymi 25x6cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu B15 na podsypce piaskowej.

Układ komunikacyjny. Nawierzchnie utwardzone. Tereny zielone.

Korzystając z istniejącego wjazdu na teren z ul. Sportowej w projektowanym ogrodzeniu wzdłuż granicy działki lokalizuje się furtę wjazdową i wejściową. System furt wejściowych w projektowanym ogrodzeniu umożliwia łatwą komunikację po terenie oraz dostęp do istniejącego budynku socjalno-sanitarnego.
Projektuje się zmianę nawierzchni na utwardzoną wg rys. Z-01. Chodniki i dojazdy projektuje się z szarej betonowej kostki brukowej gr. 6 cm o wym. 20 x 10. Kostka ułożona będzie na podsypce gr. 3 cm piaskowo - cementowej. Podbudowa wykonana będzie z pospółki (kruszywo mineralne) gr.15 cm, ułożonej na warstwie odsączającej z piasku (0-2mm) gr. 10 cm.
Między ogrodzeniem a chodnikiem od strony północno zachodniej oraz na terenie uzyskanym po przebudowie ogrodzenia od strony południowo wschodniej, projektuje się zieleń niską- trawniki, oddzielone od nawierzchni utwardzonych krawężnikiem betonowym prefabrykowanym 8/30cm na ławie betonowej z oporem B15. Projektuje się zieleń niską przez zasiew trawy. Pod zasiew należy przygotować podłoże próchniczne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym - pH 5,5-6,5.

Ogrodzenie. Piłkochwyty.

Przyjęto ogrodzenie - h=4m, wg rys.AB-3, AB-4, AB-5 - systemowe, z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PVC na słupkach z rur stalowych o śr.60 mm, stężonych górą ryglami z rur o średnicy 42 mm. W przęsłach narożnikowych ogrodzenia i w przęsłach przy bramach i furtkach należy również zastosować rygle z rur 42 mm w środku wysokości wg szczegółowych rysunków. Oczka siatki 35 x 35 mm. Grubość drutu przed powleczeniem - min. 2,8 mm. Zastosowane będą druty naciągowe stalowe , ocynkowane, powleczone PCV w rozstawie co 50 cm. Grubość drutów naciągowych - min. 4 mm, przed powleczeniem. Poszczególne elementy ogrodzenia należy łączyć ze sobą za pomocą systemowych akcesoriów. Wysokość ogrodzenia - 4,00 m n.p.t. Słupy osadzone będą  w fundamentach z betonu B 20 o wym. 40/40/100cm.
Sumaryczna długość projektowanego cztero metrowego ogrodzenia wynosi 328m. W tym 4 furty wejściowe szerokości 120cm i wys. 200cm oraz furta wjazdowa, dwuskrzydłowa o łącznej szerokości skrzydeł 250cm i wys.200cm.
Przyjęto barierki - h=1,1m) systemowe. Słupki barierek osadzone będą w fundamentach z betonu B 20 o wym. 20/20/80cm.
Sumaryczna długość barierek wynosi 133m, w tym dwie furty dwuskrzydłowe o łącznej szerokości skrzydeł 200cm i wys. 110cm.
Przyjęto piłkochwyty - h=6m. Słupy stalowe 80/80/4mm z zaślepką górną (przeciwwilgociową) w rozstawie 9sztuk co 5m. Słupy zabezpieczone będą  2x farbą antykorozyjną i 2x farbą chlorowo kauczukową w kolorze RAL 6005. Między słupami rozpięta siatka polipropylenowa o oczkach 1Q/10cm, gr.
2,8*3mm, sprzężona linką stalową ocynkowaną 04mm. Słupy osadzone będą  w fundamentach betonowych z betonu B2Q,60/60/124cm na głębokości 130cm od poziomu terenu, na podsypce piaskowej gr 10cm.
Przyjęto dwa piłkochwyty, każdy o długości 40m.
Zaleca się uzupełnienie wysokości tylnej ścianki wiaty nad trybunami do wymaganych 4m, przy wykorzystaniu istniejącej konstrukcji wiaty.
Projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia wg rys.Z-1 o łącznej długości 281 ,5m, oraz demontaż istniejących barierek o długości ok,130m.

Wyposażenie sportowe i rekreacyjne.

Boisko do piłki nożnej wyposażone będzie w:
1.Bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,00 m, aluminiowe, osadzone w tulejach (wraz z
pokrywkami na tuleje) wraz z siatkami, Wykonane z aluminiowego owalnego profilu 120/100mm,
malowane na biało metodą proszkową. W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki,
słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach, rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. Wymiary bramki 7,32 x 2,00 x2,44m. Sposób mocowania bramki: słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwiające ich szybki demontaż, wg załącznika Nr4 - 2szt.
2.Chorągiewki narożnikowe, przegubowe do gry w piłkę nożną- 4szt.
3.Kosze na śmieci, wg załącznika Nr6 - 4szt
4.Wiaty dla zawodników, wg załącznika Nr7 - 2szt
Wyposażenie sportowe  posiadać będzie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z odpowiednimi normami.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

TEREN  11.224,02 m2
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA               8.615,94 m2
-Chodniki, drogi dojazdowe - 596,5 m2
-Krawężniki w terenie (gr. 8cm - 343 mb) - 27,44 m2
-Obrzeże boiska - korytko muldowe (szer., 25cm - 366 mb) - 91,25 m2
-Boisko do piłki nożnej - trawa syntetyczna - 7900,75 m2
NAWIERZCHNIE TRAWIASTE    1.755,28 m2
-Zieleń niska projektowana - 318,5 m2
-Zieleń niska istniejąca - 1436,78m2

Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Instalacja kanalizacji deszczowej na terenie obiektu

Projektuje się instalację kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonaną jako sieć grawitacyjną z przewodów - rur i kształtek PVC do kanalizacji zewnętrznych klasy S, alternatywnie klasy N (SDR41 SN4 kN/m2) łączonych za pomocą uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek. Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się studzienki wykonane z rury karbowanej <f425mm. Dla studni w obszarach zielonych i obrębie nawierzchni boiska (studzienki dn315 będące inspekcją i napowietrzeniem każdego z drenów oraz studnia D5 i D8 w obrębie nawierzchni z trawy syntetycznej) przyjęto zastosowanie pokryw systemowych PP z uchwytami
Pokrywa wypełniona będzie materiałem jak w sąsiedztwie studzienek, dla studni D16 przyjęto
wypełnienie kruszywem i zabudowanie trawą syntetyczną z górnymi krawędziami studni poniżej
nawierzchni.
Wody deszczowe odprowadzane do sieci miejskiej do istniejącego kanału za pośrednictwem studzienki na terenie obiektu o rzędnej terenu 1,19 i rzędnej dna -0,35mnpm. Kineta studni włączenia wymaga ponownego wyprofilowania zgodnie z kierunkami dopływu i odpływu. Pokrywa górna wymaga wymiany i dostosowania do projektowanych rzędnych terenu w sąsiedztwie studni - podniesienie o 16cm.
Na instalacji przewidziano wykonanie końcowej studni przed włączeniem do sieci jako osadnik na przykład z kręgów betonowych 1000mm o głębokości osadnika 1m.

Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu.

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z układu nawierzchni boiska.
Dla projektowanej areny z trawy syntetycznej przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą drenażu podziemnego oraz dodatkowo przewidziano odprowadzenie wód pośniegowych korytem betonowym o charakterze zgodnym do przedmiotowego zastosowania - z uwagi na bezpieczeństwo i charakterystykę użytkowania przyjęto prefabrykowane koryto muldowe systemu sport np. firmy Hauraton.
Projektuje się instalację drenarską pod płytą boisk wykonaną z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o średnicy 65mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem 0,3% z przekryciem minimalnym 30cm (zgodnie z opracowaniem technologii wykonania płyty boiska) w rozstawie co 5m, włączonych do projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej. Dla szczególnie dobrych warunków gruntowych po wykonaniu odkrywki i wykonaniu niezbędnych badań (żwiry, piaski grube i średnie) możliwe jest zastosowanie zwiększonego rozstawu drenaży do 7m. Przewidziano włączenie projektowanych drenów PVC- U o średnicy 65 mm do przewodów kanalizacji deszczowej za pośrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji deszczowej o średnicy 110mm włączonej do rury zbiorczej za pomocą systemowego trójnika oraz połączonej z obsługiwanym drenem za pomocą systemowego dołącznika. Sposób włączenia przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. Sączki drenowe pod boiskiem należy układać na wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni, głazów i innych elementów mogących uszkodzić przewody, przewody należy układać w obsypce ze żwiru płukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu płyty boiska. Przyjęto ciągłe sączki drenarskie przez cafe boisko równolegle układane do krótszego boku boiska. Niektóre dreny dodatkowo mają za zadanie odprowadzać wody opadowe i pośniegowe z odwodnienia korytem muldowym po przeciwnej stronie od rury kanalizacyjnej. Dla każdego drenu przyjęto wykonanie przy krawędzi boiska (na początku drenu) studzienki napowietrzającej z możliwością inspekcji drenu i jego płukania.
Dla wszystkich podejść do koryt odwodnień i wpustu przewidziano zastosowanie rury PVC klasy N średnicy nie mniejszej niż 160mm.

Roboty ziemne i układanie kanałów.

Rurociąg układany będzie w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm będzie luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.
Materiał użyty do wykonania obsypki spełniać będzie te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypka należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie.
Przewody z rur PVC układane będą przy temperaturze powietrza od +5 do 30 C. Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów.

Dane energetyczne:
Moc przyłączeniowa P= 36,0 KW
Napięcie sieci 230/400 V
Obiekt zasilony będzie z przebudowanego złącza  pomiarowego ZK-2/P2 poprzez szafkę oświetleniową SO
Zakres projektowanego oświetlenia:
Projekt obejmuje budowę   oświetlenia terenu boiska sportowego jako nową linię oświetlenia terenu
boisk sportowych. Zasilanie z istniejącego układu pomiarowego po przeniesieniu i przebudowie/wymianie istniejącego złącza ZK2 .
Istniejące metalowe złącze kablowe - po uzgodnieniu z ZE Koszalin Posterunek Energetyczny w
Darłowie wymienione zostanie  na złącze kablowo-pomiarowe ZK-2/P2 z polami odejściowymi WLZ-tów (istniejące zasilanie budynku OSiR oraz nowe zasilanie szafki oświetlenia boiska SO ).
Sterowanie:
Sterowanie oświetlenia boiska sportowego odbywać się będzie w trybie automatycznym poprzez automat zmierzchowy oraz zegar sterowniczy umieszczony w części oświetleniowej nowej szafki SO . Poprzez wyłączniki odbywać się będzie sterowanie automatyczne , ręczne lub wyłączenie oświetlenia ( awaria lub prace konserwacyjne ). Zaprojektowano dodatkowy obwód jako rezerwę do zasilenia np. rozdzielni imprez na obiekcie.
Linia kablowa oświetlenia:
Projektuje się wykonanie linii kablowej typu YKY 5x16 .  Całość prac wykonana będzie  zgodnie z opracowanym projektem oraz z PN-76-E/05125 i stosownymi przepisami .
Słupy oświetleniowe i oprawy:
Projektuje się zastosowanie masztów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 16 m ( AGENA P - VALMONT ) ustawianych na fundamencie betonowym F5   . Oprawy MUNDIAL 2KW S/S WB WI HQITS (VI) - THORN instalowane na wysięgnikach – poprzeczce 1,6 m .
Do opraw instalować przewody YDY 3x4/750V lub NYM-J 3x4 / 750V .
Do łączenia kabli w słupach stosować izolacyjne złącza kablowe . Oprawy zabezpieczone będą  wkładkami BiWts 10A . Słupy uziemione będą  poprzez przewód ochronny żółto-zielony oraz wykonanie  przy ostatnich słupach uziom pionowy z pręta miedziowanego o oporności R< 10 'Q .
Ochrona od porażeń:
Zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364-4-4 I jako ochronę od porażeń zastosowane będzie dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania lub poprzez wyłącznik przeciwporażeniowy .Dane energetyczne:
Moc przyłączeniowa P= 36,0 KW
Napięcie sieci 230/400 V
Obiekt zasilony będzie z przebudowanego złącza  pomiarowego ZK-2/P2 poprzez szafkę oświetleniową SO
Zakres projektowanego oświetlenia:
Projekt obejmuje budowę   oświetlenia terenu boiska sportowego jako nową linię oświetlenia terenu
boisk sportowych. Zasilanie z istniejącego układu pomiarowego po przeniesieniu i przebudowie/wymianie istniejącego złącza ZK2 .
Istniejące metalowe złącze kablowe - po uzgodnieniu z ZE Koszalin Posterunek Energetyczny w
Darłowie wymienione zostanie  na złącze kablowo-pomiarowe ZK-2/P2 z polami odejściowymi WLZ-tów (istniejące zasilanie budynku OSiR oraz nowe zasilanie szafki oświetlenia boiska SO ).
Sterowanie:
Sterowanie oświetlenia boiska sportowego odbywać się będzie w trybie automatycznym poprzez automat zmierzchowy oraz zegar sterowniczy umieszczony w części oświetleniowej nowej szafki SO . Poprzez wyłączniki odbywać się będzie sterowanie automatyczne , ręczne lub wyłączenie oświetlenia ( awaria lub prace konserwacyjne ). Zaprojektowano dodatkowy obwód jako rezerwę do zasilenia np. rozdzielni imprez na obiekcie.
Linia kablowa oświetlenia :
Projektuje się wykonanie linii kablowej typu YKY 5x16 .  Całość prac wykonana będzie  zgodnie z opracowanym projektem oraz z PN-76-E/05125 i stosownymi przepisami .
Słupy oświetleniowe i oprawy:
Projektuje się zastosowanie masztów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 16 m ( AGENA P - VALMONT ) ustawianych na fundamencie betonowym F5   . Oprawy MUNDIAL 2KW S/S WB WI HQITS (VI) - THORN instalowane na wysięgnikach – poprzeczce 1,6 m .
Do opraw instalować przewody YDY 3x4/750V lub NYM-J 3x4 / 750V .
Do łączenia kabli w słupach stosować izolacyjne złącza kablowe . Oprawy zabezpieczone będą  wkładkami BiWts 10A . Słupy uziemione będą  poprzez przewód ochronny żółto-zielony oraz wykonanie  przy ostatnich słupach uziom pionowy z pręta miedziowanego o oporności R< 10 'Q .
Ochrona od porażeń:
Zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364-4-4 I jako ochronę od porażeń zastosowane będzie dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania lub poprzez wyłącznik przeciwporażeniowy .

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select